Reza Aslan: A zelóta – A názáreti Jézus élete és kora

Az iráni származású amerikai vallástudós, Reza Aslan legutóbbi, 2013-ban megjelent könyve több héten keresztül vezette a New York Times bestsellerlistáját.

hirdetés

A názáreti Jézusról az elmúlt századokban – de akár az elmúlt évtizedekben is – számos könyv jelent meg, köztük több olyan alkotás is, ami a maga nemében nagy vihart kavart különböző berkekben. Reza Aslan 2013-ban megjelent könyve – A zelóta. A názáreti Jézus élete és kora – szintén utóbbiak sorába tartozik, a New York Times napjaink legprovokatívabb botránykönyvének titulálta. Persze, korunk szenzációhajhász világában ezek elsősorban olyan jelzők, amelyektől egy-egy könyv eladási számainak a megugrását remélik, és a fülszövegekben leírtak alapján messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. Nem is ez volt az, ami felkeltette érdeklődésemet a könyv iránt, hanem sokkal inkább a szerző személye: arra voltam kíváncsi, hogy egy muzulmán származású vallástudós hogyan látja a kereszténység legnagyobb alakját. Érdekes gondolatnak tűnt, hogy egy vallási szempontból kívülálló, viszont szocializálódási közegét és szakértelmét tekintve mégiscsak keresztény körökben jártas személy – Aslan Amerikában nőtt fel és amerikai egyetemeken szerzett vallástudományi diplomákat – próbál megválaszolni évszázadok óta vitás kérdéseket.

Aztán a magyarul a Scolar Kiadó gondozásában megjelent könyv előszavában kiderül, hogy az Aslan kapcsán feltételezett kívülállói szerep nem teljesen úgy van, ahogy én feltételeztem: már gyerekkorában elhagyta szülőhazáját, Iránt, és az Egyesült Államokban „langyos muzulmánok és harcos ateisták” körében nőtt fel, családja életéből pedig szinte teljesen hiányzott a vallás, az Isten. Első komolyabb kapcsolata a vallással tizenöt éves korában történt: egy keresztény ifjúsági táborban halott először Jézusról, azt követően tért meg, vált kereszténnyé. Számára az, hogy befogadta Jézust, egyben azt is jelentette, hogy igazi amerikainak érezhette magát, elfedve ezzel a muzulmán származása miatt a ’80-as években magán viselt stigmát. Későbbi vallástudományi tanulmányai során azonban egyre nagyobb távolságot vélt felfedezni „az evangéliumok Jézusa” – azaz Jézus Krisztus – és „a történeti Jézus” – vagyis a názáreti Jézus – között, és egyre inkább növekedtek benne a kételyek és a zavarodottság. Ezek feloldására, két évtizednyi kutatómunka után megszületett A zelóta, egy könyv, amely kissé más megközelítésben próbálja bemutatni Jézust, mint ahogy a keresztény tanításokból megismerhetjük.

Aslan azonban nemcsak Jézusról igyekszik alapos és több szempontból is rendhagyó képet festeni, hanem – talán túlságosan is – részletesen kitér a korabeli szokásokra és eseményekre, valamint a Jézus halála utáni időszakra, beleértve a korai keresztények hittérítő tevékenységeit. Szerkezetileg három részre tagolja a könyvet: az első részben a történelmi kontextust és a zsidóknak a római uralom alatti életét járja körül, kezdve a Jézus születése előtti évtizedektől, egészen Jeruzsálem i.sz. 70-ben történő lerombolásáig; a második részben Jézus aktivitásának időszakával foglalkozik; a harmadik részben pedig a korai keresztények és a keresztény egyház alapjainak lefektetése kapják a fő hangsúlyt. A három részt 60 oldalas jegyzetanyag egészíti ki, amelyekben a szerző egy-egy téma vagy vitás kérdés kapcsán saját álláspontját indokolja, ismertetve néhány olyan szerzőt és könyvcímet, amelyek az adott témában érveket vagy ellenérveket fogalmaznak meg. A több mint tízoldalas irodalomjegyzék szintén alapos kutatómunkáról tanúskodik.

Aslan könyve számos olyan állítást fogalmaz meg, amelyek nincsenek összhangban a mai keresztény vallások tanításaival. Ezek közül néhányat én is kiemelnék az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, és anélkül, hogy bármelyiknek is nagyobb fontosságot tulajdonítanék, mint a többieknek. Egyszerűen olyan kérdésekről van szó, amelyek a könyv kapcsán engem a leginkább foglalkoztattak. Az első részből a Jézus születése, származása és családja körüli vitákat említeném. A szerző egyrészt rámutat arra, hogy az újszövetségi szövegek nincsenek teljesen összhangban sem egymással, sem a történelmi dokumentumokkal, így amit ma ezekről a kérdésekről keresztényként elfogadottnak tartunk, azok nem feltétlenül állják meg a helyüket. Cáfolja a betlehemi születést, és rámutat arra is, hogy Jézus minden bizonnyal egy názáreti szegény, írástudatlan földműves család gyereke volt, és több testvére is volt. Ezek pedig nyilván további kérdéseket vetnek fel Szűz Mária szerepét illetően is.

Aslan a jeruzsálemi Templomnak a zsidók életében betöltött szerepéből, illetve a főpapok és a Római Birodalom helytartói közötti kapcsolatból kiindulva arra is rámutat, hogy a korabeli Palesztinában gyakoriak voltak a római uralommal szembeni lázadások, és ezek vezetői nem egyszer messianisztikus igényekkel léptek fel. A messiás – felkent – elsődleges feladata Dávid királyságának az újjáépítése és Izrael népének az egyesítése volt. A szerző fontos szerepet tulajdonít a „negyedik filozófia” nevű függetlenségi mozgalomnak, amelynek tagjai elkötelezték magukat Izrael felszabadítása mellett, ugyanakkor akár a halált is vállalva kitartottak az Egy Isten mellett. Ezt a hitet nevezték zélosznak, azokat pedig, akik a buzgó hit alapján jogot formáltak Izrael földjére, és az erőszakos tettektől sem riadtak vissza az idegenek – elsősorban a rómaiak – és a Rómának behódoló zsidók ellen, zelótáknak hívták. Csakhogy abban az időben mindenféle ilyen jellegű cselekedet egyenlő volt a Róma elleni hadüzenettel, nem véletlen tehát, hogy a rómaiak különös kegyetlenséggel bántak el minden önjelölt vezetővel, főként ha azok az erőszak eszközével, felkeléseket kirobbantva próbálták érvényesíteni küldetésüket. A szerző szerint Jézus fellépése és egyes tettei – pl. az árusok kiűzése a jeruzsálemi Templomból – az akkori viszonyok mellett teljes mértékben beleillett a római uralommal szembeni fellépések sorába, és Jézus maga is zelóta volt, akinek nem egy új vallás alapítása volt a célja, hanem Izraelt szerette volna megszabadítani az elnyomóktól és az árulóktól, mindvégig a mózesi törvények szellemében élve. Az ezzel kapcsolatos érvelés azonban némi kívánnivalót hagy maga után.

A könyv második részében Aslan többek között Jézus és Keresztelő Szent János viszonyával, a tanítványok kiválasztásával és Jézus tanítói munkájának elindulásával, valamint Jézusnak a saját magáról megfogalmazott képével foglalkozik. Innen a Jézus által tett csodákkal kapcsolatos megállapításait emelném ki, ebben látom ugyanis a könyve egyik legsebezhetőbb pontját. Aslan elismeri, hogy az evangéliumi szövegek – köztük a nem kanonizáltak is – megerősítik Jézus csodás tetteit, ugyanakkor a racionalitás keretei között igazából nem tud kielégítő magyarázatot adni ezekre. Azzal próbálja a dolog jelentőségét minimalizálni, hogy Jézus korában számos csodatevő és ördögűző volt, akiknek tettei mai gondolkodással nehezen érthetők meg, és kijelenti, hogy „az ókori Kelet népei számára a varázslatok és a csodák a világ természetes részét alkották.” Ezen a téren mindenféle szóhasználati és definíciós magyarázatokba bonyolódik, amiket én nem éreztem teljes mértékben meggyőzőnek.

Érdekesek viszont a Pilátus kapcsán vallott nézetei: Aslan lerombolja a kormányzóról kialakult képet – amely szerint egy bizonytalan, sőt gyengekezű kormányzó volt –, és a fellelhető dokumentumok alapján egyértelműen kijelenti róla, hogy egy kemény, véres vezető volt, aki nem kímélte azok életét, akik a Birodalom érdekei ellen cselekedtek. Valószínűsíti, hogy a „Jézus Pilátus előtt”-jelenetre nem került sor, és vélhetően az egész per csak Márk evangélista képzeletének szüleménye.

A harmadik részben a Jézus halála utáni időszak, a kereszténység első évszázadai kapják a fő hangsúlyt. Szent István vértanú mellett Saul – a későbbi Pál apostol –, valamint Péter apostol és Jakab – Jézus testvére – hármasának viszonya, és ennek a kereszténység kialakulására gyakorolt hatása foglal el központi szerepet. Előtte azonban tesz egy kitérőt Jézus feltámadásáról, amelyről azt írja, hogy „nem történeti hitelességű esemény”, és „kívül esik a tudomány látókörén, és a hit birodalmába tartozik.” Szerinte nem elhanyagolható az a tény sem, hogy Jézus keresztre feszítése és a feltámadástörténetek lejegyzése között hat évtized telt el. És ebben a kontextusban válik különösen fontossá az, hogy míg Jakab és Péter a jeruzsálemi, arámiul beszélő zsidók körében hirdették Jézus messiási szerepére vonatkozó nézeteiket – ugyanakkor továbbra is keményen ragaszkodva a mózesi előírásokhoz –, Pál apostol többnyire a pogányok és a hellenizált szórványzsidóság körében tanított, akik sokkal nyitottabbak voltak az „írások innovatív értelmezésének” befogadására. Pál Krisztusról szóló tanításai – amelyek gyakorlatilag a mózesi hagyományokkal való szakításra buzdítanak – annyira szemben álltak a jeruzsálemi közösség vezetőinek nézeteivel, hogy többször is az apostolok zsinata elé idézték és kérdőre vonták. A Pál és Jakab közötti ellentét, majd Péter Rómába érkezése a Pál által képviselt irányzat háttérbe szorulását eredményezte a jeruzsálemiek által képviselt irányzattal szemben, azonban a Templom lerombolása és az ottani közösség maradékának szétszóródása után újból felértékelődött a szerepe, hiszen gyakorlatilag az ő levelei voltak az egyetlen írott dokumentumok, amelyek Jézusról szóltak. (Ekkor még az evangéliumok közül egyik sem íródott meg.) Jeruzsálem elpusztításával pedig a kereszténység új vallássá lett, megszabadulva „a lerombolt Templom gyámságától”. Ezzel együtt pedig eltűnt a történeti Jézus is, helyét átvéve a Pál által megrajzolt Krisztus. Ezt Aslan sajnálatosnak nevezi: szerinte a názáreti Jézus – Jézus, az ember, a radikális, zsidó nacionalista – ugyanolyan vonzó, karizmatikus és dicsőítő szóra méltó személyiség volt, mint Jézus Krisztus.

A könyv harmadik részével kapcsolatosan szintén volt pár hiányérzetem, amelyek közül egyet emelnék ki: a Templom lerombolása és az i.sz. 325-ben tartott Niceai Zsinat közötti időszak Jézus-képének az alakulása és az evangéliumi szövegek kanonizálása kapcsán nagyon kevés részlettel szolgál a szerző, pedig ezek kulcsfontosságú szerepet játszottak a keresztény egyház kialakulásában és intézményesülésében. Ezek azok a részletek, amelyekről gyakorlatilag a keresztény nevelés során is szinte alig esik szó, a gyerek- és ifjúkori vallásórák „kötelező témái” mellett ezek teljes mértékben a háttérbe szorulnak.

A zelóta igencsak vegyes fogadtatásban részesült, többen is megkérdőjelezik a könyv tudományos értékét, valamint a szerző vallástudósi munkásságát is, sokan inkább egy szórakoztató irodalmi alkotásnak tekintik a könyvet, mintsem egy alapos vallástudományi alkotásnak. Lehet ezek mellett és ellen is felhozni érveket, de nem látom értelmét ebbe a vitába belefolyni. Inkább a szerző szavaival próbálom a helyzetet oldani: az előszóban Aslan felhívja a figyelmet, tudatában van annak, hogy „a történeti Jézussal kapcsolatos minden jól dokumentált, alaposan kutatott és tökéletesen megbízható bizonyítékkal szemben fel lehet mutatni egy ugyanolyan jól dokumentált, alaposan kutatott és tökéletesen megbízható bizonyítékot.

Ennek tükrében Aslan könyve mindenképpen érdekes a maga nemében, számomra már csak azért is, mert annak ellenére, hogy bizonyos kérdésekben nagyon határozott álláspontot képvisel, nem próbál különösebben meggyőzni senkit a maga igazáról. Legalábbis nem olyan vehemenciával, ahogy adott esetben teszik azt a különböző vallások – közöttük a kereszténység – egyes képviselői is. És ez mindenképpen szimpatikusabbá teszi a szerzőt egy-egy (túl)buzgó, sőt olykor erőszakosan érvelő kereszténnyel szemben. Ő mindössze szintetizálja a több évtizedes, évszázados tudományos kutatások eredményei közül azokat, amelyek saját kutatásaival és következtetéseivel a leginkább összhangban állnak, ahogy ő fogalmaz, bemutatja saját narratíváját, amely az ő meggyőződése szerint „a legpontosabb és leginkább megalapozott bizonyítékokon nyugszik”, amelyeket két évtizednyi kutatómunka alatt gyűjtött össze. Én semmiképpen sem tekintenék A zelótára botránykönyvként – a szerzőt feltehetően egy pillanatig sem vezérelte hasonló szándék –, még akkor sem, hogyha néhány ponton valóban tartalmaz olyan állításokat, amelyek érzékeny pontokra tapintanak. Az általa bemutatott Jézus-kép kétségkívül nem azonos a keresztény egyházak által megrajzolt Jézus-képpel – és szándékosan nem írtam azt, hogy az Újszövetségből kibontakozó Jézus-képpel, mivel a szerző több kijelentésének alátámasztásául is az újszövetségi szövegeket hívja segítségül –, de ez önmagában véve még nem gond. Mert ahogy ő fogalmaz, függetlenül attól, hogy milyen kép rajzolódik ki a történelmi dokumentumok alapján, „minden más hit kérdése.

A zelóta érdekes olvasmány lehet hívő és bizonytalan keresztényeknek, zsidóknak, mohamedánoknak és ateistáknak egyaránt, de csak azoknak érdemes kézbe venni, akik nem a másik oldal megsemmisítésének és alárendelésének eszközét látják benne. Nincs értelme hívőként úgy fellapozni a könyvet, hogy Aslan minden kényes állításán felháborodunk és szentségtörést kiáltunk, mint ahogy nem keresztényként vagy ateistaként sem érdemes úgy hozzákezdeni, hogy lépten-nyomon keresztényellenes gondolataink igazolását lássuk a szerző szavaiban. Aslan könyve szerintem ennél sokkal korrektebb – minden hibájával és hiányosságával együtt –, és csak akkor van értelme elolvasni, hogyha van bennünk a kellő nyitottság a más vélemények befogadása iránt. És éppen ennek a nyitottságnak a jegyében szívesen olvasnám magyarul a szerző iszlámról szóló, 2006-ban megjelent No god but God című könyvét is.

Megveszem Reza Aslan: A zelóta - A názáreti Jézus élete és kora | Scolar Kiadó | 342 oldal

Te is írtál már erről? Klikk!

 • József Pál

  A Zelóta és Spiró György Fogság c. regényének párhuzamáról szólnék:
  Az időszámításunk szerinti első század Palesztinája forrongó hely volt. Már valamennyire volt alkalmam megismerni Spiró György Fogság
  című nagyregényéből. Spiró nagyon érzékletesen mutatja be a
  Templomállamot, a pöffeszkedő, korrupt főpapokat, Galilea és Júdea
  koldusszegény, agyonadóztatott, messiásváró népét. A Fogságból
  megtudhatjuk, hogy a kereszténység számos toposza már korábban megvolt a
  Mediterráneum mítoszaiban, kultuszaiban, így a szűzen szülés, a
  Szentháromság, az emberiség bűnöktől való megváltásának gondolata, a 12
  hírvivő stb. Csodálatos gyógyítók és önjelölt messiások járták a
  vidéket. Spiró főhőse is találkozik a történelmi Jézussal a jeruzsálemi
  börtönben, és nem is sejti, hogy pár évtized múltán a nazarénusok
  istenként imádják majd. A Fogságot sokan tekintették keresztényellenes könyvnek. Milyen jól jött volna olvasásakor Reza Aslan könyve, szerintem a Fogság mellé kötelezővé kéne tenni.
  A zelótaból megtudhatjuk, hogy már néhány évtizeddel Jézus megfeszítése után bekövetkezett az első
  egyházszakadás. Jézus testvére, Jakab a jeruzsálemi zsidók körében
  hirdette a feltámadott Messiás tanait, és mindvégig a zsidó vallás és
  hagyományok szigorú megtartását tanította. Pál apostol, aki a farizeus
  Saulból lett megtért Pál, a szórványban hirdette az igét főleg
  hellenizált zsidók és pogányok körében, és azt tanította, hogy a zsidó
  hagyományok megtartása (körülmetélés, hagyományos ünnepek) nem fontosak,
  sőt károsak. Jakab Pált Jeruzsálembe rendelte, hogy járuljon a zsinat
  elé, és szemére hányta az eredeti tanoktól való eltévelyedést. Később
  Pál Rómába ment, és ott folytatott térítést. Péter akkor már évek óta
  Rómában térített, a kereszténység héber változatát hirdette a Pál-féle
  hellenizálttal szemben. 66-ban Néró az általános keresztényüldözés
  közepette mindkettőjüket kivégezte. Idézet a Fogságból:

  ” Egy fejjel lefelé felakasztott vénembernél sokáig állt. Nem élt már,
  hosszú szakálla lengedezett a szélben, és amennyire így fejjel lefelé
  látni lehetett, mosolygott.” Igen, ő Péter, a Kőszikla. Pál római polgár
  volt, őt nem feszítették meg, hanem lefejezték.
  Számomra, hitetlen istentagadó számára (akinek azonban mind az otthoni,
  mind a munkahelyi számítógépén fenn van a Biblia, sőt, ez már on-line is elérhető)
  mit jelent a Szentírás? Semmiképpen sem Isten szavát, hanem az
  emberiség egyik legfontosabb kollektív kultúrtörténeti alkotását. A
  Bibliában írottakat nem tekintem szó szerinti igazságnak, hanem a valaha
  megírt legtökéletesebb metaforák gyűjteményének. És hogy mit gondolok
  Jézusról? Ugyanazt, amit A zelóta szerzője:

  “…a názáreti Jézus – Jézus, az ember – ugyanolyan vonzó, karizmatikus és méltó a dicsőítő szóra, mint Jézus, a Krisztus. Valaki, akiben érdemes hinni.”

Linkparnereink: miner.hu | konyvkukac.freeblog.hu | Amadea blogja | Olvasokkk! | zakkant olvas | Keményfedél | *DuDuS* olvas | Könyvélmény-beszámoló | Könyvgalaxis | Bibliotéka | Csillagpor könyvsarok | Könyvesem | jeges-varga | Juharfa | Annamarie irkál | Nani & Zitus | Könyvekkel suttogó | Bridge olvas | könyvmoly blog | FFG BooK | Könyvek az életemből | Könyvkritikák | picurka olvasmányai | memoir könyvei | Gigi olvasmányai | Rita olvas | Zenka szerint a könyvek | Freeblog Könyv | Footer.hu - Kulturális magazin | PillowBook | Olvasószoba | Könyvvizsgálók | Könyvespolc | Kortárs irodalom | Világirodalom | eMBé virtuális könyvespolca | Agave Könyvek | Mindenki hajtogatja a magáét... | Filmtrailer - Film, mozi, DVD