A világ számokban (részlet)

Vidd hírét!
 •  
 •  

Vi­lá­gunk a pusz­ta té­nyek és ada­tok tük­ré­ben: föld­rajz, né­pes­ség, de­mog­rá­fia, üzlet, pénz­ügy, gaz­da­ság, köz­le­ke­dés, tu­riz­mus,  kör­nye­zet­vé­de­lem,  tár­sa­da­lom, kul­tú­ra, bű­nö­zés – az ada­tok le­nyű­gö­ző arany­bá­nyá­ja ez. Több mint 200 té­ma­kör, több mint 180 or­szág rész­le­tes  jel­lem­zé­se. Né­hány meg­döb­ben­tő tény a több ezer­ből:


 • a fej­lett gaz­da­sá­gú or­szá­gok a világ GDP-jé­nek 69%-át adják, la­kos­sá­gá­nak vi­szont csak 15%-át
 • a por­tu­gá­lok és a sváj­ci­ak vá­sá­rol­ják a leg­több bort fe­jen­ként, a fin­nek és az auszt­rá­lok pedig a leg­több al­ko­holt
 • Kína és Nor­vé­gia után az Egye­sült Ki­rály­ság­ban élő házas nők hasz­nál­ják a leg­ma­ga­sabb arány­ban a mo­dern fo­gam­zás­gát­lá­si mód­sze­re­ket
 • Zim­bab­we la­kos­sá­gá­nak éven­te több mint 1%-a hal meg AIDS-ben
 • az ame­ri­kai nők és fér­fi­ak több mint 30%-a túl­sú­lyos
 • a své­dek­nek közel fele él egye­dül
 • a ka­ta­ri­ak fe­jen­ként  két és fél­szer több ener­gi­át fo­gyasz­ta­nak éven­te, mint az ame­ri­ka­i­ak
 • Kína éven­te 6 mil­li­árd tonna szén-di­o­xi­dot bo­csát ki, Ame­ri­ka 5,7 mil­li­árd ton­nát, Orosz­or­szág 1,5 mil­li­árd ton­nát

A könyv a The Eco­no­mist éves ki­ad­vá­nya.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=FFFFFF showflipbtn=true documentid=120326174322-c9551d2d090f43578fa9821dd16695e8 docname=a-vilag-szamokban username=olvasoterem loadinginfotext=A%20vil%C3%A1g%20sz%C3%A1mokban showhtmllink=true tag=economist width=640 height=604 unit=px]


Vidd hírét!
 •  
 •